Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Χρηματοδοτικής Περιόδου 2014-2020

Εγκρίσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία ν.Θήρας (Β΄Φάση)

6.000.000

Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου

2.433.859

ΣΥΝΟΛΟ

8.433.859

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα (Β΄ ΦΑΣΗ)

1.390.293

ΣΥΝΟΛΟ

1.390.293

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

CROCODILE II

726.960

ΣΥΝΟΛΟ

726.960

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

Κατασκευή του νέου οδικού τμήματος Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα- Τμήμα: Τμήμα από χ.θ.12+820-χ.θ.16+147

21.235.295

ΣΥΝΟΛΟ

21.235.295

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

258.986.204

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Τομεακά Προγράμματα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρειας Ηπείρου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Προγράμματα Περιφερειακής Συνεργασίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (INTERREG)

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!