ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή ή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για την προσαρμογή, κατάρτιση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ χρήσεων 2018 (01/01/2018-31/12/2018) και 2019 (01/01/2019-31/12/2019), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Κωδικός Αναφοράς 5663

Κωδ. αναφοράς: 5663

Προθεσμία Υποβολής έως: 22/05/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/05/2019Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!