«Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου: Κάθετος ‘Aξονας 70 Εγνατίας οδού: Τμήμα “Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” (κωδ.70.2.2), στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του – Κωδικός Αναφοράς 5796» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 87211

Κωδ. αναφοράς: 5796

Προθεσμία Υποβολής έως: 11/02/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 03/02/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/12/2019Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!