«Μελέτη, Αξιολόγηση και Αποτίμηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας και εκπόνηση των λοιπών συνοδών μελετών τοπογραφίας, γεωτεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, Η/Μ και Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης του Έργου “Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού Νυρεμβέργης” – Κωδικός Αναφοράς 5830» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 90052

Κωδ. αναφοράς: 5830_II

Προθεσμία Υποβολής έως: 02/07/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 24/06/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/05/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διευκρινίσεις / Διορθώσεις Τεύχους Δημοπράτησης

Μετάθεση προθεσμιών της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της Σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη, Αξιολόγηση και Αποτίμηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας και εκπόνηση των λοιπών συνοδών μελετών τοπογραφίας, γεωτεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, Η/Μ και Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης του Έργου “Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού Νυρεμβέργης” – Κωδικός Αναφοράς 5830»

Διευκρινίσεις επί των Τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη, Αξιολόγηση και Αποτίμηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας και εκπόνηση των λοιπών συνοδών μελετών τοπογραφίας, γεωτεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, Η/Μ και Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης του Έργου “Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού Νυρεμβέργης” – Κωδικός Αναφοράς 5830» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΤΕΥΔΜέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!