Κοινοποίηση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της διακήρυξης του έργου με Κωδ. Αναφ. 5840 και Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 87968

Σας ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ προσφυγή κατά της Διακήρυξης του έργου με Α/Α Συστήματος 87968, η οποία κοινοποιείται με το παρόν σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣΜέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!