Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ»

18/9/2012

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Παραχωρήσεων και Υποστήριξης προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ», προϋπολογισμού 122.400 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 10η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00. Τη σχετική Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ.

 Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!